Přijímání dětí a ceník

Školní rok 2021/2022

Formulář žádosti o přijetí naleznete v dokumentech.

Důležité termíny:

Den otevřených dveří se koná z důvodu protiepidemických opatření individuálně. V případě zájmu o prohlídku školy a bližší informace  volejte ředitelku školy po 13:00 hodině 

na tel: 777 727 334

Podle vyhlášky č.197/2016 Sb. § 3a vyhlašuje ředitelka školy zápis do ZŠ Nemo.

Termín  zápisu do ZŠ NEMO: středa 7.4. 2021 od 15, 00

Náhradní termín zápisu do ZŠ NEMO: středa 14.4. 2021 od 15, 00

Kritéria pro přijetí:

1) Formální část:

  • Podání přihlášky do ZŠ Nemo
  • Ověření totožnosti zákonného zástupce
  • Ověření totožnosti dítěte dle rodného listu
  • Dovršení 6 let do zahájení školního roku dle ustanovení Školského zákona, případně splnění všech zákonných podmínek pro předčasný nástup do základní školy

2) Praktická část:

  • Orientační posouzení školní připravenosti dítěte, které vychází ze souboru předem daných kritérií.

Bodové hodnocení kritérií pro zápis do ZŠ Nemo:

1) Dosažení školní zralosti a připravenosti - výsledky orientačního posouzení školní připravenosti dítěte (max. 10 bodů)

2) Sourozenec v MŠ nebo ZŠ Nemo (2 body)

3) Vstupní pohovor se zákonným zástupcem dítěte (2 body)

4) Dítě po odkladu školní docházky (2 body)

5) Dítě zaměstnance MŠ a ZŠ Nemo (2 body)

6) Dlouhodobé projevení zájmu o ZŠ Nemo - účast na akcích školy, dílničkách, škole nanečisto, přednáškách, dnu otevřených dveří apod.  (2 body)

Maximální počet dosažených bodů je 20.

Děti budou přijímány podle počtu dosažených bodů od nejvyššího počtu bodů do naplnění kapacity volných míst.

V případě rovnosti dosažených bodů dojde k losování za přítomnosti členů Školské rady.

Výsledky budou zveřejněny 3.5.2021

S sebou k zápisu přineste:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • u dětí s odkladem školní docházky Rozhodnutí o odkladu školní docházky

Stravování

Dovoz obědů ze ZŠ Bezručova, možnost dopoledních a odpoledních svačin.
Stravné činí 105 Kč na den a je v něm zahrnuta dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim. Ve škole je možno objednat jen oběd nebo odcházet před obědem. Školní jídelna-výdejna zajišťuje i různé diety (bezlepkovou, alergie na potraviny).

Školné

Dítě bude přijato na základě podpisu smlouvy o vzdělávání v ZŠ NEMO a složením zálohy na školné ve výši 10.000 Kč, která je v případě nenastoupení dítěte do ZŠ NEMO nevratná.

Školné za jeden školní rok činí 100.000 Kč, při podpisu smlouvy je splatná částka 10.000 Kč, dále ve dvou splátkách a to k 15.8. 45.000 Kč a k 15.1. 45.000 Kč pro nastávající a aktuální školní rok. Školné zahrnuje náklady na výuku s rozšířenou výukou angličtiny, lekce s rodilým mluvčím a  družinu. Kroužky, výlety, kurzy a školy v přírodě se platí zvlášť.

Žáci platí 1 x ročně příspěvek 1.000 Kč na výtvarné potřeby a další výukové pomůcky (sešity a některé učebnice).
Poskytujeme slevu 20% na školné pro sourozence v MŠ i ZŠ NEMO.

Platby navíc cca do 4.000 Kč za akci:

Kroužky od externích lektorů, pokud o kroužky bude zájem.
Kurz plavání
Kurz bruslení
Kurz lyžování
Škola v přírodě 
Příměstské tábory a další akce nad rámec výuky