Pedagogická koncepce

Základní škola Nemo je malá škola pro 1.-5. ročník s rodinnou atmosférou, která navazuje na dlouholetou tradici stejnojmenné mateřské školy. Součástí vzdělávacího programu je rozšířená výuka angličtiny, v první třídě týdně 2 hodiny AJ + 2 hodiny AJ s rodilým mluvčím + 2 hodiny odpoledne Englisch club s  rodilým mluvčím. Naši žáci dosahují úspěchu jak v angličtině (průměrně jazykovou úroveň B1), tak i v ostatních předmětech. Výsledky vzdělávání si pravidelně ověřujeme pomocí SCIO testů. 

Žáci mohou pokračovat na druhém stupni v Nemo Next, na gymnáziích (máme zde velkou úspěšnost přijetí) nebo na ZŠ, kterou si vyberou.

Prostorové podmínky

Škola se nachází v budově, která je součástí tenisového areálu Nový Pacov. V budově sídlí i MŠ NEMO. Součástí budovy ZŠ je 5 tříd, počítačová učebna, ředitelna a  jídelna. Družina se nachází ve třídách ZŠ. Jako tělocvična slouží přilehlá tenisová hala a venkovní hřiště v Pacově. V okolí školy je dostatek přírody pro vycházky a volnočasové aktivity. Výuka probíhá i ve venkovní učebně v blízkosti školy.

Materiální podmínky

Moderní vybavení (interaktivní tabule, pc, elektronické výukové programy), disponujeme širokým spektrem didaktických pomůcek a materiálů.

Personální zajištění

Kvalifikovaní pedagogové s praxí a znalostí angličtiny (Učitelství pro 1.st.základní školy).

Výchovně - vzdělávací koncepce

Rodinná atmosféra - Ve škole, kde nikdo není anonymní, lze snáze odhalit sociálně- patologické jevy a věnovat se velmi důkladně prevenci jejich vzniku.
Příznivé klima - Usilujeme o vytvoření podnětného a bezpečného prostředí, které bude motivovat všechny zúčastněné. Vycházíme z předpokladu, že škola a rodina, učitel, rodiče i žáci mají společný cíl.
Individuální přístup - Díky nízkému počtu žáků ve třídě můžeme každému z nich věnovat náležitou pozornost, poskytnout mu pomoc při řešení problémů a podpořit ho při rozvíjení jeho jedinečných schopností.
Vztah mezi učitelem a žákem - Chceme vztah učitele a žáka budovat na vzájemné důvěře a spolupráci, kde učitel působí jako průvodce a pomocník a žák přijímá odpovědnost za své vzdělávání.
Pedagogický konstruktivismus - Nepředkládáme dětem pouze hotové poznatky, ale umožňujeme jim nabýt množství zkušeností, díky nimž si poznání mohou ve spolupráci s učitelem samy budovat.


Prvky projektového vyučování - Výuku obvykle soustřeďujeme kolem většího tematického celku, k němuž se po stanovenou dobu vztahují činnosti při vyučování.
Učení všemi smysly - Respektujeme moderní vědecké poznatky, které hovoří o nutnosti zprostředkovávat dětem poznání všemi dostupnými cestami. Chceme výuku přenášet též do reálného prostředí, kde děti mohou získávat přímé zkušenosti.
Prvky činnostního učení - Jsme přesvědčeni, že člověk se velmi dobře učí vlastní praktickou činností (learning by doing). V naší škole chceme a můžeme dětem poskytnout příležitost, aby konaly, vytvářely, zkoumaly a zkoušely.
Práce s chybou - V našem pojetí není chyba nežádoucí, ale naopak poskytuje příležitost pro nové zkoumání, prohloubení znalostí a nápravu.
Výuka anglického jazyka od 1. ročníku - hodiny s rodilým mluvčím. Počáteční úroveň přizpůsobujeme úrovni znalostí a komunikačních dovedností žáků ve třídě. Předchozí zkušenost s anglickým jazykem není podmínkou pro přijetí do 1. ročníku.
Zpětná vazba a hodnocení - Žákům poskytujeme okamžitou zpětnou vazbu, informujeme je o jejich individuálním pokroku, ale zároveň jim pomáháme vnímat reálně vlastní dosaženou úroveň v porovnání s vrstevníky.  Součástí vzdělávání bude i pravidelné testování znalostí žáků-spolupráce se SCIO, aby byla zajištěna dobrá návaznost na gymnázia a 2.stupeň ZŠ.
Průběžné hodnocení provádíme slovně, písemně, za pomoci jednoznačných symbolů i využitím škály známek 1-5. Čtvrtletní hodnocení je slovní (v písemné podobě). Pololetní a závěrečné hodnocení (výpis z vysvědčení a vysvědčení) je prováděno známkováním. Učíme děti reflektovat vlastní učení, pocity a jednání a dáváme jim příležitost k sebehodnocení.
Všestranný rozvoj osobnosti - Nechceme, aby naši žáci žili "ve skleníku", ale aby se učili navazovat sociální vztahy s různými lidmi. Budeme rozvíjet jejich osobnost v celé šíři, nejen v oblasti jazykové či matematické, ale i v oblasti umělecké výchovy, tělovýchovy, osobnostní a sociální výchovy atd.
Mimoškolní aktivity v družině -  ranní družina 7:00 - 8:00, odpolední po vyučování-17:00 hod.
Kroužky umělecké, praktické i sportovní. Využíváme sousedství tenisového klubu k nabídce výuky tenisu s profesionálním trenérem. Spojení s MŠ umožňuje nabídnout některé aktivity společně pro ZŠ i MŠ.

Stravování

Dovoz obědů ze ZŠ Bezručova, možnost dopoledních a odpoledních svačin.
Stravné je hrazeno dle aktuálního ceníku a je v něm zahrnuta dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim. Ve škole je možno objednat jen oběd nebo odcházet před obědem. Školní jídelna-výdejna zajišťuje i různé diety (bezlepkovou, alergie na potraviny).

Školné

Dítě bude přijato na základě podpisu smlouvy o vzdělávání v ZŠ NEMO a složením zálohy ve výši 30.000 Kč, která je v případě nenastoupení dítěte do ZŠ NEMO nevratná.
Školné za jeden školní rok činí 120.000 Kč, splatné při podpisu smlouvy 30.000 Kč, dále ve dvou splátkách a to k 15.6. a k 15.1. Školné zahrnuje náklady na výuku s rozšířenou výukou angličtiny, lekce s rodilým mluvčím, učebnice, sešity a družinu. Kroužky, výlety, sportovní kurzy a školy v přírodě se hradí zvlášť dle aktuálních ceníků od dodavatelů.
Poskytujeme slevu 20% na školné pro sourozence v MŠ i ZŠ NEMO.

Na začátku září škola vybírá příspěvek 1.000 Kč za rok na výtvarné potřeby.