Želvičky

Pedagogové: Pavla Betkowská, Mgr. Lenka Sosnovcová, Štěpánka Fialová , Miloslava Skalická

Počet dětí: 16

Věková skupina:2,5-3 leté

Podmínky třídy: Třída se nachází v přízemí. Pod okny jsou umístěny stolečky pro stravování dětí a výtvarné činnosti. V herně je umístěn koberec. Je zde dostatek prostoru pro volné hry dětí. Hračky jsou umístěny v dosahu dětí, tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy a dětmi. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku.

Na stěně se nachází velká síť, kam děti vystavují své výtvory, umísťujeme sem i obrázky a materiály vztahující se k tématu- integrovanému bloku.

Matrace na spaní jsou umístěny ve skladu spolu s označenými lůžkovinami pro každé dítě. Při spaní jsou matrace rozmístěny na koberci. Třída splňuje požadavky KHS.

Ve třídě se společně s dětmi staráme o rybičku NEMO a květiny.

Práce dětí, tematické celky, básničky a písničky průběžně umísťujeme na nástěnky v šatně. Na šatnu navazuje umývárna a wc.

Společné zásady TVP:

  • Východiskem a oporou pro naší práci je ŠVP.

  • Umožňujeme rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.

  • V plánování vzdělávacích celků zohledňujeme vzdělávací potřeby a zájmy dětí.

  • TVP poskytuje možnost paním učitelkám tvořivě reagovat na aktuální situaci ve třídě a přizpůsobit jí nabídku činností i sledované cíle.

  • Hodnocení dítěte není zaměřeno na srovnávání dětí, ale soustřeďuje se na jeho individuální pokroky.

Spolupráce s rodiči: Pedagogové komunikují se všemi rodiči, snaží se je zapojit do činností MŠ.

Evaluační činnost: Evaluace integrovaných bloků: průběžně ve třídních knihách.

Paní učitelky zde zaznamenají, co se jim povedlo, jak reagovaly děti , co by měly zlepšit a jak příště postupovat jinak. Zda byl naplněn cíl a vzdělávací přínos.

Hodnocení třídy dětí: Paní učitelky ve třídách si dělají poznámky do TVP, jaký byl vzdělávací přínos integrovaného celku vzhledem k celé skupině dětí. Z těchto podmínek vyvozují praktické závěry pro další práci (nač je možno ve vzdělávání navázat, v čem pokračovat, k čemu se vrátit, nač se příště zaměřit, co dělat jinak).

Hodnocení jednotlivých dětí: Dětem vytváříme „Portfolio“, kde jsou shromažďovány práce dětí, pracovní listy i záznamy učitelek o dítěti- pedagogická diagnostika. Z portfolia a záznamů lze pozorovat, v jakém vývojovém stádiu se dítě nachází, v čem má problémy, jak mu pomoci zlepšit se a překonat obtíže.

Hodnocení sebe sama: Paní učitelky spolu komunikují a spolupracují. Navzájem si hodnotí, co se jim povedlo, jak postupovat příště. Svůj postup konfrontují s RVP PV.

Pedagog je zároveň v rámci školy hodnocen ředitelkou při hospitaci a ostatními kolegy při pedagogických poradách. Hodnocení probíhá i pomocí videonahrávek divadelních představení a vystoupeních pro rodiče.

Organizace dne ve třídě ŽELVIČKY:

Časy jsou pouze orientační. Paní učitelky si je mohou přizpůsobovat podle momentální situace a potřeby. Po svačině je možno odejít ven a plnit tak vzdělávací program v přírodě. Po společné dohodě je možno i svačit v přírodě.

7:00-8:45 příchod dětí

Děti si necháme hrát podle jejich přání, případně jim činnost nabídneme. Paní učitelky mají připraveny i nabídku výtvarných a pracovních činností, které pak dokončujeme během celého týdne. Proto je důležité, aby děti přišly do MŠ včas, aby si stačily ráno pohrát!

8:45-9:00 TV chvilka

Protažení celého těla, pohybové hry a tanečky při hudbě

9:00-9:15 ranní kruh

Povídáme si s dětmi o týdenním tématu, jejich zážitcích, co budeme dnes dělat, opakujeme básničky a písničky.

9:15-9:45 hygiena, svačina

Provozní pracovnice připravuje rozmanité zdravé svačinky. Děti si mohou přidat nebo vybrat velikost svačinky. Mají dostatek ovoce a zeleniny během celého dne. Pití si mohou přidat podle potřeby během celého dne.

9:45-10:15 činnosti (zaměstnání) podle týdenních témat.

V pondělí budou děti pracovat s keramickou hmotou v úterý se kromě daných okruhů zaměřujeme na hudební výchovu, zpěv a rytmizace u klavíru, ve středu sportujeme v tenisové hale, ve čtvrtek děti mají angličtinu metodikou Whatsenglish, a v pátek hrajou paní učitelky dětem divadlo - dramatická výchova. V ostatních dnech hrajeme didaktické hry na dané téma, zpíváme, tancujeme, recitujeme, cvičíme paměť, zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku, předmatematické představy, vztah k literatuře a mateřskému jazyku.

10:15-10:30 hygiena, oblékání, odchod ven

10:30-11:45 pobyt venku

Ven chodíme do okolí MŠ. Zejména na louku u cyklostezky, kterou máme od města pronajatou. Hrajeme zde pohybové a závodivé hry s dětmi (honičky, Honzo vstávej, Cukr, káva, Na jelena, Na auta atd. Při hezkém počasí si nosíme deku pro relaxaci. Na vycházkách se učíme pozorovat a poznávat přírodu. Máme dostatek encyklopedií a lupy pro pozorování drobných živočichů a rostlin. Zakládáme si herbáře z rostlin v okolí MŠ. Využíváme i nedaleké hřiště v Pacově s dostatkem herních prvků a pískovištěm, využíváme i malou zahrádku u MŠ, kde je velké pískoviště a průlezky.


11:45-12:00 hygiena, převlékání, příprava na oběd.

Děti se snažíme vést k samostatnosti. Pomáháme jim s oblékáním a svlékáním, ale vyžadujeme jejich aktivní účast.

12:00-12:30 oběd

Oběd nám přiváží z jídelny ZŠ Bezručova. Strava splňuje náročné požadavky KHS.

Kdo je po obědě, může si jít prohlížet knížky ke stolečku, nebo dokončit svojí výtvarnou práci.

12:30-13:00 příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě

Čištění zoubků, převlékání do pyžam, četba pohádky

13:00-14:30 odpočinek po obědě

 Děti nenutíme spát, po obědě mají připravené polštářky na relaxaci, paní učitelka jim přečte pohádku, po pohádce mají volnou hru na koberci, nebo další činnosti u stolečku, které nabídne   paní učitelka.

 Děti, které jsou zvyklé spát po obědě, chodí do horní třídy Delfínků, odpočinek je od 13 hodin - 14.45 hodin.

15:00 hodin : odpolední svačina

15:00-17:00 volné hry dětí, zájmové kroužky


Aktuality