Želvičky

Pedagogové: Pavla Betkowská, Mgr. Lenka Sosnovcová, Štěpánka Fialová , Miloslava Skalická

Počet dětí: 16

Věková skupina: 2,5-3 leté

Podmínky třídy: Třída se nachází v přízemí. Pod okny jsou umístěny stolečky pro stravování dětí a výtvarné činnosti. V herně je umístěn koberec. Je zde dostatek prostoru pro volné hry dětí. Hračky jsou umístěny v dosahu dětí, tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy a dětmi. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku.

Na stěně se nachází velká síť, kam děti vystavují své výtvory, umísťujeme sem i obrázky a materiály vztahující se k tématu- integrovanému bloku.

Matrace na spaní jsou umístěny ve skladu spolu s označenými lůžkovinami pro každé dítě. Při spaní jsou matrace rozmístěny na koberci. Třída splňuje požadavky KHS.

Ve třídě se společně s dětmi staráme o rybičku NEMO a květiny.

Práce dětí, tematické celky, básničky a písničky průběžně umísťujeme na nástěnky v šatně. Na šatnu navazuje umývárna a wc.

Společné zásady TVP:

  • Východiskem a oporou pro naší práci je ŠVP.

  • Umožňujeme rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.

  • V plánování vzdělávacích celků zohledňujeme vzdělávací potřeby a zájmy dětí.

  • TVP poskytuje možnost paním učitelkám tvořivě reagovat na aktuální situaci ve třídě a přizpůsobit jí nabídku činností i sledované cíle.

  • Hodnocení dítěte není zaměřeno na srovnávání dětí, ale soustřeďuje se na jeho individuální pokroky.

Spolupráce s rodiči: Pedagogové komunikují se všemi rodiči, snaží se je zapojit do činností MŠ.

Evaluační činnost: Evaluace integrovaných bloků: průběžně ve třídních knihách.

Paní učitelky zde zaznamenají, co se jim povedlo, jak reagovaly děti , co by měly zlepšit a jak příště postupovat jinak. Zda byl naplněn cíl a vzdělávací přínos.

Hodnocení třídy dětí: Paní učitelky ve třídách si dělají poznámky do TVP, jaký byl vzdělávací přínos integrovaného celku vzhledem k celé skupině dětí. Z těchto podmínek vyvozují praktické závěry pro další práci (nač je možno ve vzdělávání navázat, v čem pokračovat, k čemu se vrátit, nač se příště zaměřit, co dělat jinak).

Hodnocení jednotlivých dětí: Dětem vytváříme „Portfolio“, kde jsou shromažďovány práce dětí, pracovní listy i záznamy učitelek o dítěti- pedagogická diagnostika. Z portfolia a záznamů lze pozorovat, v jakém vývojovém stádiu se dítě nachází, v čem má problémy, jak mu pomoci zlepšit se a překonat obtíže.

Hodnocení sebe sama: Paní učitelky spolu komunikují a spolupracují. Navzájem si hodnotí, co se jim povedlo, jak postupovat příště. Svůj postup konfrontují s RVP PV.

Pedagog je zároveň v rámci školy hodnocen ředitelkou při hospitaci a ostatními kolegy při pedagogických poradách. Hodnocení probíhá i pomocí videonahrávek divadelních představení a vystoupeních pro rodiče.

Organizace dne ve třídě ŽELVIČKY:

Časy jsou pouze orientační. Paní učitelky si je mohou přizpůsobovat podle momentální situace a potřeby. Po svačině je možno odejít ven a plnit tak vzdělávací program v přírodě. Po společné dohodě je možno i svačit v přírodě.

7:00-8:45 příchod dětí

Děti si necháme hrát podle jejich přání, případně jim činnost nabídneme. Paní učitelky mají připraveny i nabídku výtvarných a pracovních činností, které pak dokončujeme během celého týdne. Proto je důležité, aby děti přišly do MŠ včas, aby si stačily ráno pohrát!

8:45-9:00 TV chvilka

Protažení celého těla, pohybové hry a tanečky při hudbě

9:00-9:15 ranní kruh

Povídáme si s dětmi o týdenním tématu, jejich zážitcích, co budeme dnes dělat, opakujeme básničky a písničky.

9:15-9:45 hygiena, svačina

Provozní pracovnice připravuje rozmanité zdravé svačinky. Děti si mohou přidat nebo vybrat velikost svačinky. Mají dostatek ovoce a zeleniny během celého dne. Pití si mohou přidat podle potřeby během celého dne.

9:45-10:15 činnosti (zaměstnání) podle týdenních témat.

V pondělí a úterý se kromě daných okruhů zaměřujeme na výuku angličtiny za pomoci metodiky Wattsenglish, ve středu sportujeme v tenisové hale, ve čtvrtek hrajeme divadla i pro veřejnost. V pátek budou děti pracovat s keramickou hmotou. V ostatních dnech hrajeme didaktické hry na dané téma, zpíváme, tancujeme, recitujeme, cvičíme paměť, zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku, předmatematické představy, vztah k literatuře a mateřskému jazyku.

10:15-10:30 hygiena, oblékání, odchod ven

10:30-11:45 pobyt venku

Ven chodíme do okolí MŠ. Zejména na louku u cyklostezky, kterou máme od města pronajatou. Hrajeme zde pohybové a závodivé hry s dětmi (honičky, Honzo vstávej, Cukr, káva, Na jelena, Na auta atd. Při hezkém počasí si nosíme deku pro relaxaci. Na vycházkách se učíme pozorovat a poznávat přírodu. Máme dostatek encyklopedií a lupy pro pozorování drobných živočichů a rostlin. Zakládáme si herbáře z rostlin v okolí MŠ. Využíváme i nedaleké hřiště v Pacově s dostatkem herních prvků a pískovištěm, využíváme i malou zahrádku u MŠ, kde je velké pískoviště a průlezky.

Po dobu letních měsíců se chodíme koupat do bazénů Waterair v blízkosti školky.

11:45-12:00 hygiena, převlékání, příprava na oběd.

Děti se snažíme vést k samostatnosti. Pomáháme jim s oblékáním a svlékáním, ale vyžadujeme jejich aktivní účast.

12:00-12:30 oběd

Oběd nám přiváží z jídelny ZŠ Bezručova. Strava splňuje náročné požadavky KHS.

Kdo je po obědě, může si jít prohlížet knížky ke stolečku, nebo dokončit svojí výtvarnou práci.

12:30-13:00 příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě

Čištění zoubků, převlékání do pyžam, četba pohádky

13:00-14:30 odpočinek po obědě

V pondělí nebo ve středu od 13 hod. je kroužek Tenisová školička. Děti nenutíme spát, ale chceme, aby nerušily kamarády. Děti, které nejsou zvyklé spát po obědě, chodí do horní třídy Delfínků, kde pouze relaxují kratší dobu. Od 13 hod. kroužek tenisová školička.

14:30-15:00 odchod dětí před svačinou, odpolední svačina

15:00-17:00 volné hry dětí, zájmové kroužky

Kroužky: v pondělí vaření s Klárkou, v úterý tanečky s Lenkou, ve středu logopedie, Dokončování výtvarných a pracovních činností, hry na přání dětí, didaktické hry. V případě hezkého počasí pobyt venku na zahrádce.

Aktuality