Delfínci

Pedagogové: Pavla Betkowská, Štěpánka Fialová, Mgr. Lenka Sosnovcová, Miloslava Skalická-zástupy

Počet dětí: 10

Věková skupina:4-5-6 leté

Podmínky třídy: Třída se nachází v prvním patře vpravo. Zde se jsou dva pokoje propojené shrnovacími dveřmi. V první místnosti jsou pod okny umístěny stolečky pro stravování dětí u svačiny, výtvarné činnosti, pracovní činnosti a grafomotorická cvičení. Na oběd děti chodí do spodní třídy. Z této místnosti je i vchod do umývárny a wc.

V první místnosti je linoleum, ve druhé koberec. Hračky jsou umístěny v dosahu dětí tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy a dětmi. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku.

Na stěně se nachází dvě magnetické nástěnky, které využíváme k práci s dětmi vztahující se k tématu- integrovanému bloku.

V této třídě děti po obědě nespí, pouze relaxují na polštářcích při četbě pohádky. Pak si mohou volně hrát.

Třída je vybavena dostatkem didaktických pomůcek vhodných pro starší děti. Ve třídě pečujeme o květiny.

Práce dětí, tematické celky, básničky a písničky průběžně umísťujeme na nástěnky v šatně.

Organizace dne ve třídě DELFÍNCI: Časy jsou pouze orientační. Paní učitelky si je mohou přizpůsobovat podle momentální situace a potřeby. Po svačině je možno odejít ven a plnit tak vzdělávací program v přírodě. Po společné dohodě je možno i svačit v přírodě.

7:00-8:40 příchod dětí

Děti si necháme hrát podle jejich přání, případně jim činnost nabídneme. Paní učitelky mají připraveny i nabídku výtvarných a pracovních činností, které pak dokončujeme během celého týdne. Proto je důležité, aby děti přišly do MŠ včas, aby si stačily ráno pohrát!

8:40-9:00 úklid hraček, ranní kruh-povídání o tom, co nás čeká.

9:00-9:15 pohybová cvičení 

9:15-9:45 hygiena, svačina

9:45-10:15 činnosti (zaměstnání) podle týdenních témat.

S dětmi pracujeme v souladu se Školním vzdělávacím programem MŠ NEMO. V rámci výtvarných činností pracujeme i s keramickou hmotou. Ve středu sportujeme v tenisové hale, ve čtvrtek hrajeme obvykle divadla. Během týdne procvičujeme angličtinu metodikou Wattsenglish. Hrajeme didaktické hry na dané téma, zpíváme, tancujeme, recitujeme, cvičíme paměť, zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku, předmatematické představy, vztah k literatuře a mateřskému jazyku.

U předškoláků a starších dětí je cílená předškolní příprava na vstup do ZŠ.

10:15-12:15 hygiena, oblékání, odchod ven

Ven chodíme do okolí MŠ. Zejména na louku u cyklostezky, kterou máme od města pronajatou. Hrajeme zde pohybové a závodivé hry s dětmi (honičky, Honzo vstávej, Cukr, káva, Na jelena, Na auta atd. Při hezkém počasí si nosíme deku pro relaxaci. Na vycházkách se učíme pozorovat a poznávat přírodu. Máme dostatek encyklopedií a lupy pro pozorování drobných živočichů a rostlin. Zakládáme si herbáře z rostlin v okolí MŠ. Využíváme i nedaleké hřiště v Pacově s dostatkem herních prvků a pískovištěm, využíváme i malou zahrádku u MŠ, kde je velké pískoviště a průlezky.


12:15-12:45 hygiena, převlékání, oběd.

Děti se snažíme vést k samostatnosti. Pomáháme jim s oblékáním a svlékáním, ale vyžadujeme jejich aktivní účast. Předškoláci by měli zvládnout se samostatně obléknout a zavázat si tkaničky.

12:15- 12:45 oběd, odchody dětí domů

Na oběd chodíme do spodní třídy Želviček. Oběd nám přiváží z jídelny ZŠ Bezručova. Strava splňuje náročné požadavky KHS.

12: 45- 13:00 příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě,

Čištění zoubků, děti, které nespí odchod do horní třídy.

13:00-14:30 relaxační pobyt

Ve třídě si děti vezmou polštářky a poslouchají pohádku. Metodou řízeného čtení dávají pozor na obsah, který doplňují společně s učitelkou. Učí se tak soustředit a pochopit smysl textu. Po pohádce si děti hrají podle libosti, ale tak, aby nerušily ostatní kamarády ve třídách. Nabízíme zejména korálkové mozaiky, Kaplu, kuličkovou dráhu, výtvarné a pracovní činnosti.

14:30-15:00 odpolední svačina

Děti jdou na svačinu do spodní třídy. Ve třídě Delfínků probíhají odpolední zájmové činnosti.

15:00-17:00 volné hry dětí, zájmové kroužky

V pondělí vaření s Klárou a tanečky GJ Team, v úterý a ve čtvrtek English club, ve středu atletika, ve čtvrtek Robotika-Ozoboti. Individuální tréninky tenisu s trenéry TJ Pacov. Dokončování výtvarných a pracovních činností, hry na přání dětí, didaktické hry. V případě hezkého počasí pobyt venku na zahrádce.

Aktuality