Delfínci

Pedagogové: Pavla Betkowská, Štěpánka Fialová, Miloslava Skalická

Předškolní příprava: Mgr. Lenka Sosnovcová (ředitelka a výchovná poradkyně)

Počet dětí: podle toho, kolik se jich sejde. Kapacita horní třídy je 10.

Věková skupina:5-6 leté (někdy i 4 leté)

Třída Delfínci se schází v dolní třídě Želvičky a některé činnosti se odděluje. Zejména na předškolní přípravu.

Pabí učitelky s dětmi pracují ve skupinách na základě jejich věku a schopností. Starší děti, nebo děti s akcelerací vývoje dostávají složitější úkoly. Usilujeme o to, aby každé dítě dosáhlo svého maximálního potenciálu.

1 x týdně v této třídě vyučujeme angličtinu metodikou Wattsenglish. Dále je možno pokračovat v tzv. English clubu 2 x týdně po obědě. English club je veden rodilým mluvčím z USA nebo GB.

Podmínky třídy: Třída se nachází v prvním patře vpravo. Zde se jsou dva pokoje propojené shrnovacími dveřmi. V první místnosti jsou pod okny umístěny stolečky pro výtvarné činnosti a pracovní činnosti. Probíhá  zde  příprava na školu. Z této místnosti je i vchod do umývárny a wc.

Zadní místnost s kobercem je určena pro hry dětí a pro odpočinek po obědě. Třída je vybavena interaktivní obrazovkou pro možnost doplnění výuky.

Děti s menší potřebou spánku odchází po obědě do dolní třídy, kde si hrají a dokončují činnosti z dopoledne.

Třída je vybavena dostatkem didaktických pomůcek vhodných pro starší děti. 

Práce dětí, tematické celky, básničky a písničky průběžně umísťujeme na nástěnky v šatně. Zde je možnost si pro děti vzít domů pracovní lisy pro dobrovolné "domácí úkoly".

Na vycházku chodí třída Delfínci společně s česko-anglickou třídou Frogs.

Organizace dne ve třídě DELFÍNCI: Časy jsou pouze orientační. Paní učitelky si je mohou přizpůsobovat podle momentální situace a potřeby. Po svačině je možno odejít ven a plnit tak vzdělávací program v přírodě. Po společné dohodě je možno i svačit v přírodě.

7:00-8:40 příchod dětí

Děti si necháme hrát podle jejich přání, případně jim činnost nabídneme. Paní učitelky mají připraveny i nabídku výtvarných a pracovních činností, které pak dokončujeme během celého týdne. Proto je důležité, aby děti přišly do MŠ včas, aby si stačily ráno pohrát!

8:40-9:00 úklid hraček, ranní kruh-povídání o tom, co nás čeká.

9:00-9:15 pohybová cvičení 

9:15-9:45 hygiena, svačina

9:45-10:15 činnosti (zaměstnání) podle týdenních témat.

S dětmi pracujeme v souladu se Školním vzdělávacím programem MŠ NEMO. V rámci výtvarných činností pracujeme i s keramickou hmotou. Ve středu sportujeme v tenisové hale, ve čtvrtek hrajeme obvykle divadla. Během týdne procvičujeme angličtinu metodikou Wattsenglish. Hrajeme didaktické hry na dané téma, zpíváme, tancujeme, recitujeme, cvičíme paměť, zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku, předmatematické představy, vztah k literatuře a mateřskému jazyku.

U předškoláků a starších dětí je cílená předškolní příprava na vstup do ZŠ.

10:15-12:15 hygiena, oblékání, odchod ven

Ven chodíme do okolí MŠ. Zejména na louku u cyklostezky, kterou máme od města pronajatou. Hrajeme zde pohybové a závodivé hry s dětmi (honičky, Honzo vstávej, Cukr, káva, Na jelena, Na auta atd. Při hezkém počasí si nosíme deku pro relaxaci. Na vycházkách se učíme pozorovat a poznávat přírodu. Máme dostatek encyklopedií a lupy pro pozorování drobných živočichů a rostlin. Zakládáme si herbáře z rostlin v okolí MŠ. Využíváme i nedaleké hřiště v Pacově s dostatkem herních prvků a pískovištěm, využíváme i malou zahrádku u MŠ, kde je velké pískoviště a průlezky.


12:15-12:45 hygiena, převlékání, oběd.

Děti se snažíme vést k samostatnosti. Pomáháme jim s oblékáním a svlékáním, ale vyžadujeme jejich aktivní účast. Předškoláci by měli zvládnout se samostatně obléknout a zavázat si tkaničky.

12:15- 12:45 oběd, odchody dětí domů

Na oběd chodíme do spodní třídy Želviček. Oběd nám přiváží z jídelny ZŠ Bezručova. Strava splňuje náročné požadavky KHS.

12: 45- 13:00 příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě,

Čištění zoubků, děti, které nespí odchod do horní třídy.

13:00-14:30 relaxační pobyt

Ve třídě si děti vezmou polštářky a poslouchají pohádku. Metodou řízeného čtení dávají pozor na obsah, který doplňují společně s učitelkou. Učí se tak soustředit a pochopit smysl textu. Po pohádce si děti hrají podle libosti, ale tak, aby nerušily ostatní kamarády ve třídách. Nabízíme zejména korálkové mozaiky, Kaplu, kuličkovou dráhu, výtvarné a pracovní činnosti.

14:30-15:00 odpolední svačina

Děti jdou na svačinu do spodní třídy. Ve třídě Delfínků probíhají odpolední zájmové činnosti.

15:00-17:00 volné hry dětí, zájmové kroužky

V pondělí vaření s Klárou a tanečky GJ Team, v úterý a ve čtvrtek English club, ve středu atletika, ve čtvrtek Robotika-Ozoboti. Individuální tréninky tenisu s trenéry TJ Pacov. Dokončování výtvarných a pracovních činností, hry na přání dětí, didaktické hry. V případě hezkého počasí pobyt venku na zahrádce.

Aktuality