Ceník a platby

 

 

DRUH DOCHÁZKY

CENA

OBSAH

A

Dopolední - každé dopoledne v pracovních dnech v měsíci mimo státních svátků a prázdnin, které stanoví Baby club NEMO.

6.000 Kč za 1 měsíc

7:00 - 12:00- 12:30 s obědem. Cena je bez svačiny a oběda. V ceně je v průběhu jednoho týdne vše dle programu +  pitný režim. Všechny odpolední kroužky viz.docházka B.

B

Celodenní - každý pracovní den v měsíci mimo pracovních svátků a prázdnin, které stanoví Baby club NEMO.

8.000 Kč za 1 měsíc

7:00 - 17:00 Cena je bez dopolední a odpolední svačiny, bez oběda. V ceně je v průběhu jednoho týdne vše dle programu +  pitný režim, všechny odpolední kroužky pro starší děti. Kroužky a kurzy (plavání, lyžování, škola v přírodě a jiné) jsou hrazené zvlášť.

C

Bilingvní - česko-anglická třída, výuka s rodilým mluvčím

8.000 Kč za 1 měsíc dopoledne

10.000  za 1 měsíc celý den

7:00 - 12,30 Cena je bez dopolední svačiny, bez oběda. V ceně je vše dle programu+ pitný režim. Kroužky dle docházky B.

7:00 - 17:00 Cena je bez dopolední a odpolední svačiny, bez oběda. V ceně je v průběhu jednoho týdne vše dle programu Frogs +  pitný režim. Kroužy dle docházky B.

V případě potřeby mohou rodiče své děti ponechat déle mimo svoji variantu docházky. K tomu jim bude připočítána sazba 150 Kč za hodinu. Nutno předem domluvit s paní učitelkou.

Stravné na jeden den: Při dopolední docházce A a C 80 Kč na den, při celodenní docházce 95 Kč na den.

  1. Rodiče si vyberou příslušnou variantu docházky dítěte do MŠ Nemo, vyplní přihlášku-smlouvu a složí 100% školného. Součástí smlouvy jsou "Všeobecné organizační a platební podmínky v MŠ NEMO". Pokud dítě nenastoupí, propadá  záloha  na pokrytí provozu! V průběhu roku nelze změnit celodenní variantu na polodenní! 

  2. Rodiče upozorní pracovníky MŠ (písemně v přihlášce) na zdravotní obtíže svého dítěte a na zvláštnosti spojené s jeho osobou. Nahlásí i případné změny. Na začátku docházky odevzdají evidenční list s potvrzením od lékaře.

  3. Rodiče předávají dítě vždy osobně učitelce a informují jí o případných potížích. Pokud dítě bude vyzvedávat někdo jiný, než je uveden na přihlášce, je nutno rodičem toto písemně sdělit učitelce.

  4. Uhradí převodem do 2. dne daného měsíce prostřednictvím banky (jednorázový nebo trvalý příkaz k úhradě) příslušnou částku za školné - teprve tím nabývá přihláška platnosti! Pokud dítě do MŠ nenastoupí, propadá  školné na úhradu provozních nákladů!

  5. U pravidelné docházky se při nemoci delší 10 pracovních dní  převádí polovina  nevyčerpaného školného do dalšího měsíce a to 1 x za pololetí (na základě potvrzení od lékaře).

  6. Rodiče předloží ředitelce sepsanou žádost o slevu spolu s lékařským potvrzením. Sleva se projeví vždy až v následujícím měsíci. Vrácení školného se nevztahuje na jiné případy! Slevu lze uplatnit 1 x za pololetí. Sleva se nevztahuje na sourozence se slevou školného 20%

  7.  Neuhrazením školného  do 2. dne příslušného měsíce může dojít k vyškrtnutí dítěte z MŠ NEMO a obsazení jeho místa jiným dítětem. 

  8. Ukončení docházky do MŠ: Docházka je ukončena dovršením 6 let věku dítěte, neoznámí-li rodiče škole nejpozději do 31.5. daného roku odklad školní docházky dítěte, písemnou výpovědí ze strany rodičů, účinnost výpovědi nastává posledním dnem výpovědní doby, která činí 2 měsíce. a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce. 

  9. Rodiče přihlašují dítě k odběru obědů vždy na celý měsíc. Stravné se platí zálohově.

  10. V případě nepřítomnosti dítěte odhlaste obědy telefonicky, nebo pomocí SMS na tel MŠ NEMO vždy do 8,00 hod. Vyúčtování stravy probíhá 1 x za pololetí.

 Tel. do MŠ NEMO : 606 541 712.

Kontaktujte nás